Co nesmí být v nájemní smlouvě

27.09.2018

V nájemní smlouvě nesmí být pro nájemce stanoveny zjevně nepřiměřené povinnosti a nesmí být zkracován na svých právech. Jako zakázaná a tedy neplatná ustanovení zákon výslovně označuje smluvní pokuty ukládané nájemci za nedodržení jeho povinností. 

Ustanovení o smluvní pokutě je tak neplatné a nájemce se jím stejně jako dalšími neplatnými ustanoveními nemusí řídit. Pronajímatel tak má právo vůči nájemci uplatňovat pouze zákonné sankce, v současné době tedy může žádat úroky z prodlení za neplacení nájemného či služeb. Dále je neplatný zákaz chovu zvířat, zákaz kouření, zákaz návštěv nebo zákaz podnikání v bytě. Ovšem nájemce nesmí žádným svým jednáním byt poškozovat a musí dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a náležitý pořádek. Jeho jednání dále nesmí nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat ostatní obyvatele domu nebo je ohrožovat.