Prodej stavebního pozemku pro činžovní dům 

Turnov

Prodej 4.500.000,- včetně služeb a poplatků

Dnes vám nabízím stavební pozemek v Turnově, na kterém se dá postavit třípodlažní činžovní dům, rodinný domek, nebo i parkovací dům. Výhodou je že je nedaleko centra Turnova, ale zároveň v klidné rezidenční části. V územním plánu je veden jako stavební. Níže máte popsány regulativy z Územního plánu. Přístupová cesta je obecní. 

Klíčové Vlastnosti

¤ plocha pozemku 441m2

¤ lze pro činžovní dům i rodinný dům

¤ Sítě na hranici pozemku

¤ do centra 8 minut chůze

¤ v obci kanalizace, elektřina, voda

¤ do obchodu 5 minut


Fotogalerie

Informace k pozemku

Jedná se o pozemek 441m2 velký v rezidenční zástavbě asi 8 minut chůze od náměstí Českého ráje v Turnově. 

Pozemek je dle územního plánu veden jako smíšené bydlení. Výhodou je klidné místo a rovinatý pozemek  V cestě na hranici pozemku jsou k napojení elektřina, voda i kanalizace.

Níže si můžete stáhnout Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití.

Výňatek z územního plánu vysvětlující přípustné využití

BS – BYDLENÍ SMÍŠENÉ 

plochy smíšené obytné v centru města a venkovských sídlech ve správním obvodu města, využívané zejména pro bydlení v bytových, rodinných domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti místního i nadmístního významu

Hlavní využití:  

 • bydlení v bytových a rodinných domech 
 • občanské vybavení  

Přípustné využití:  

 • stavby pro trvalé bydlení 
 • stavby a zařízení veřejné a rozsahem malé komerční občanské vybavenosti pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše
 • stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů
 • stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva
 • služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží)
 • stavby související s dopravní a technickou infrastrukturou (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky, apod.)
 • zeleň, doplňující uliční prostor
 • veřejná prostranství
 • stavby pro civilní ochranu 

Podmíněně přípustné využití:

 • liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití
 • nerušící drobná výroba (např. zlatnictví, broušení skla, kožedělná výroba apod.)
 • garáže a parkovací domy

Nepřípustné využití území:  

 • jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území  

Podmínky prostorového uspořádání: 

 • koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové plochy pozemku) 
 • intenzita využití pozemků zastavitelných ploch – koeficient zeleně 0,2 (tj. 20 % z celkové plochy pozemku) 
 • ve stávajících lokalitách bude respektována současná výšková hladina zástavby 
 • ve stabilizovaných plochách se připouští umístit v prolukách novostavbu rodinného domu i na pozemek s výměrou nižší než 600 m2 , pokud budou respektovány obecné technické podmínky pro výstavbu 

Další podmínky využití: 

 • všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi a odstavnými plochami na vlastním pozemku pro stupeň automobilizace 1 : 1,5; vybaveny musí být i příslušným počtem odstavných stání pro potřeby podnikání 
 • stavby a rekonstrukce ve stávajících lokalitách budou respektovat historický kontext města, jeho půdorysnou a hmotovou strukturu 
 • ve stávajících i navržených lokalitách ve stanoveném záplavovém území budou vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření 
 • na území CHKO lze stavět jen domy venkovského typu  
 • u zastavitelných ploch Z 16, Z 103, Z 143, Z 162, Z 213, Z 206, Z 219, Z 229, Z 235, Z 238, Z 245, Z 254, Z 412, pro bydlení při komunikacích s blízkým zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech definovaných v zákoně o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

O Turnově

Turnov je město v Libereckém kraji, které se nachází v Českém ráji. Město je obklopeno krásnou přírodou a nabízí mnoho možností pro aktivní trávení volného času. V Turnově najdete mnoho kulturních památek, jako například hrad Valdštejn nebo kostel svaté Kateřiny. Dále zde najdete mnoho restaurací a kaváren, kde si můžete vychutnat tradiční českou kuchyni. Pokud hledáte místo k bydlení, Turnov je skvělou volbou. 


Informace o nemovitosti

PRODEJ

Typ: Pozemek

Adresa: Rokycanova Turnov

Cena: 2500,- Kč/m2

Poznámka k ceně: včetně právního servisu, úschovy a odměny RK

Vlastnictví: osobní

Umístění: Klidná část obce

Voda, pitná, 220V, Kanalizace,  na hranici pozemku

Dálnice, MHD, Silnice, Autobus

Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb

Kontaktujte mne


Ke stažení