Základní realitní pojmy

Tato stránka má za cíl seznámit vás se základními pojmy, na které můžete narazit při obchodní transakci spojené s prodejem, nákupem nebo pronájmem nemovitosti. Neměl jsem ambici vytvořit kompletní slovník pojmů, protože s většinou názvů se dost pravděpodobně nesetkáte. 

Pokud hledáte, jak postupovat při prodeji vaší nemovitosti tak ten najdete zde:

Katastr nemovitostí

 • List Vlastnictví - je list nemovitosti, nebo souboru nemovitostí, které patří stejnému vlastníkovi respektive spoluvlastníkům v určitém katastrálním území. Naleznete zde jméno/název a identifikátor vlastníka, nemovitost samotnou, práva ve prospěch nemovitostí i případná omezení. Dále informace o vyznačených plombách, nebo na základě jakých listin bylo vlastnické právo zapsáno.
 • Osobní vlastnictví - Forma vlastnictví kdy je osoba přímým vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí
 • Družstevní vlastnictví - Forma vlastnictví, kdy nemovitost vlastní družstvo a družstevník vlastní podíl na družstvu, ke kterému se váže právo užívat byt, sklep atd. Družstvo uzavírá s družstevníkem nájemní smlouvu, ve které se hradí zálohy na služby a případně anuitní splátka
 • Anuita -  je pravidelná splátka, kterou se umořuje dluh. Většinou tento dluh vznikl při výstavbě, či privatizaci. V drtivé většině ji najdete u bytových domů. 
 • Věcné břemeno - Omezení práva k nemovitosti. Ukládá vlastníkovi, něco strpět, zdržet se nebo něco konat ve prospěch někoho jiného, či něčeho jiného. Například pokud přes váš pozemek vede cesta k jinému pozemku, nebo máte na pozemku studnu se sousedem a podobně.
 • Vklad (na katastr) - forma zápisu práva k nemovitosti / nemovitostem který na základě rozhodnutí katastrálního úřadu udává vznik, změnu, nebo zánik práva k nemovitosti 
 • Plomba - poukazuje na probíhající změny v katastru nemovitostí. Například pokud prodáváte nemovitost a na katastr vložíte vklad kupní smlouvy, nejpozději do 24 hodin po té je na listu vlastnictví (LV) vyznačena plomba, která poukazuje na probíhající změnu.
 • BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka - Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy. V případě že z takové půdy potřebujete udělat například stavební parcelu, je třeba ji vyjmout z půdního fondu. Za to se platí poplatek.
 • Prohlášení vlastníka - je dokument, který rozděluje bytový dům na jednotlivé jednotky (bytové a nebytové) a společné části. Zde jsou uvedeny výměry jednotlivých jednotek a tento dokument naleznete na katastru nemovitostí.

Pojmy spojené s prodejem nemovitosti

 • Rezervační smlouva - slouží k tomu, že vlastník po stanovenou dobu nenabízí nemovitost dále k prodeji a je rezervována pro zájemce za dohodnutých podmínek. Tato lhůta slouží pro přípravu finančních prostředků zájemcem a revizím kupní a úschovní smlouvy.  
 • Kupní smlouva - dokument, kterým kupující kupuje a prodávající prodává. u realitní transakce musí mít vždy písemnou formu a musí být identifikován kupující, prodávající, předmět převodu a kupní cena.
 • SJM - společné jmění manželů - vyjadřuje majetek nabytý za trvání manželství. Do SJM nespadnou nemovitosti nabyté dědictvím, darem, nebo nabyté do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
 • Nabývací titul - Dokument na jehož základě získává osoba vlastnické právo k nemovitostem. Může se jednat o kupní smlouvu, dědictví, darovací smlouvu a podobně.
 • Daň z nabytí - tato daň byla již zrušena a jednalo se o procentní část z kupní ceny hrazenou příslušnému finančnímu úřadu.
 • Daň z nemovitosti - jedná se o daň za vlastněnou nemovitost. Hradí ji ročně ten kdo k 31.12. je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník a hradí se na nadcházející rok. Přihlásit se musí pouze 1x po nabytí nemovitosti a to do 31.1. nebo po významné změně (např. rozšíření, přistavění apod.)
 • Home Staging - Aktivita, která je (měla by být) v přípravě nemovitosti na prodej nebo pronájem. Cílem je představit nemovitost v tom nejlepším možném světle a přitáhnout tak pozornost co nejvíce poptávajících. Pokud chcete více informací najdete v mém článku zde.

Pojmy spojené s hypotékou

 • Zástavní právo - způsob zajištění pohledávky pro případ, kdyby dlužník nezaplatil dluh.
 • Hypoteční úvěr - úvěr jehož účelem je nákup, výstavba, nebo rekonstrukce nemovitosti. Splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti
 • Vinkulace - nebo vinkulace pojistného plnění - znamená to, že pokud by se s nemovitostí něco stalo (například celá shořela) v průběhu splácení hypotečního úvěru. Peníze z plnění získá nejdříve banka pro splacení zbytku úvěru a po té vlastník resp. pojištěný
 • Fixace - doba po kterou se nemění úrok dojednaný v úvěrové smlouvě
 • Kvitance - Písemné potvrzení dlužníkovi o splacení dluhu.
 • Odhad ceny nemovitosti - trží odhad ceny nemovitostí vykonaný například odhadcem banky, nebo realitní kanceláří
 • Ocenění nemovitosti - cena nemovitostí stanovená soudním znalcem (tedy s kulatým razítkem)
 • LTV, DSTI, DTI - zkratky které nejlépe vysvětlí ve videu odborník na slovo vzatý zde v odkazu.

Pojmy spojené s nájmem a podnájmem

 • Nájemní smlouva - smlouva uzavřená mezi vlastníkem nemovitosti (pronajímatelem) s nájemcem. Pronajímatel umožňuje užívání věci nájemci za dohodnutou částku po dohodnutou dobu.
 • Podnájemní smlouva - smlouva uzavřená mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce umožňuje užívání věci nebo její části nájemci za dohodnutou částku po dohodnutou dobu. Mezi nájemní a podnájemní smlouvou je rozdíl například v podmínkách a lhůtách pro výpověď.
 • Služby - respektive zálohy na služby. Pravidelná platba kterou si "spoříte" na vyúčtování za spotřebované služby spojené s nájmem nebo podnájmem nemovitosti. To co lze a nelze mít ve službách naleznete v tomto mém článku.
 • Jistota (dříve kauce) - peníze složené nájemcem pronajímateli pro případ, že by vznikl dluh na nájemném, nebo nadměrné opotřebení či škoda na předmětu nájmu. U nemovitostí pronajímatel může chtít až trojnásobek měsíčního nájmu se zálohami na služby.
 • Pojištění domácnosti - můj člověk na hypotéky a pojistky má hezkou poučku: "představte si, že vezmete byt do ruky a obrátíte ho vzhůru nohama. Všechno co vám popadá (pračka, stůl, televize atd. zahrnuje pojištění domácnosti"

Nenašli jste nějaký pojem, nebo potřebujete dovysvětlit? Napište mi nebo zavolejte. Rád Vám to vysvětlím.