Můžete chtít po nájemci úhradu fondu oprav?

21.04.2020

Při zprostředkování nájmů, a zvláště při stanovování ceny nájemného na tento dotaz často narážím. V nájemních smlouvách musí být dle zákona nájemné a zálohy na služby uvedené jako samostatné částky. Mnoho majitelů pak chce platbu fondu oprav zahrnout do záloh na služby. Je to ale takto správně? Odpověď najdete níže v mém článku.


Prvně je třeba si říci co říká zákon o službách a nájemném. Řeší to nový občanský zákoník NOZ 89/2012 v ustanovení § 2247 odst. 2. Služby jsou něco co nájemce spotřebovává - typicky zálohy na vodu, teplo, světlo na chodbě atd.

text zákona

(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.  

Naproti tomu fond oprav je něco co souvisí se samotnou nemovitostí. Po nájemci můžete požadovat hrazení příspěvku do fondu oprav pouze dvěma způsoby. Může být jako součást nájemného, nebo se v nájemní smlouvě výslovně dohodnete, že tato povinnost přechází na nájemce. 

Shrnutí: Fond oprav hradí pronajímatel z utrženého nájmu. Do služeb spojených s užíváním bytu pak fond oprav nelze zahrnout. Pokud byste tak učinili, vystavujete se poměrně značnému riziku, že tuto částku budete muset po vyúčtování celou vrátit, jelikož se nejedná o službu spojenou s užíváním bytu. 

Odkaz na zákoník