Proč se při prodeji vždy pouštět do technické inspekce domu?

30.05.2017

Během první schůzky při prodeji kouzelného domu z poválečného období jsem doporučil provést technickou inspekci. Taková inspekce sice není levnou záležitostí, ale vyplatí se hned z několika důvodů. Více v článku.

1. Ochrana obou stran

Prvním - a nejkritičtějším důvodem - je, že zákon majiteli ukládá povinnost kupujícího seznámit nejen s energetickou náročností budovy, ale i se skutečným stavem domu, a dokládá se i technická dokumentace. Pouhou prohlídkou nemovitosti všechny tyto věci nezjistíte a nezajistíte. Problém pak může nastat v případě, že nový majitel při zjištění závady o které nebyl předem informován, může po původním majiteli požadovat kompenzaci, a to až do 5 let! V extrémním případě může i odstoupit od smlouvy. 

Tomuto se s úspěchem vyhnete, pokud vše prošetříte a doložíte předem. Kromě pocitu, že jste se zachovali čestně, tak navíc můžete 5 let v klidu spát bez strašáků pod postelí, kteří by Vás mohli připravit o peníze z prodeje. Ty totiž určitě nebudou chtít ležet 5 let a čekat na Vašem účtu...

2. Stanovení správné ceny

Pokud nechcete svůj dům prodávat dlouhé roky, je nutné stanovit správnou prodejní cenu. Tedy takovou, která zohledňuje všechny okolnosti, včetně stavu domu. Nejen, že Vás tak nezaskočí případné námitky poptávajících během prohlídek, navíc nebudete muset nabízet slevy, se kterými jste nepočítali. Všechny silné a slabé stránky nemovitosti jsou totiž již v ceně zohledněny. 

3. Znáte řešení

Prvním krokem k úspěšnému řešení všech potíží je přijít na to, že existují. Co se nemovitostí týče, bývá často možné i navrhnout řešení, či se poptat. I toto Vám pomůže uspokojivě a konstruktivně zodpovědět otázky případných zájemců. Narážky Vás tak nevyřadí ze hry, protože je nejen vysvětlíte, ale dáte i nástroje k jejich řešení. Navíc, většina firem, které inspekce dělají, vám pomůže i vyčíslit budoucí opravy.

Dle mého názoru by technická inspekce domu měla být automatickým standardem, a proto jsem ji zahrnul i do svých služeb. Protože - kdo je připraven není překvapen. 

Pod článkem nabízím k přečtení i výňatek ze zákona, pokud byste chtěli vědět ještě více.

Ladislav Jandáček

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu35).

(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.