Proč udělat technickou inspekci u prodeje rodinného domu.

30.05.2017

Nedávno jsem řešil prodej domu z poválečného období jednoho svého Váženého klienta. Při první schůzce v domě jsem doporučil nechat udělat technickou inspekci ještě před prodejem domu. inspekce sice není levnou záležitostí, ale vyplatí se hned z několika důvodů.

1. Ochrana prodávajícího (i kupujícího) 

Prvním je ten, že zákon majiteli ukládá povinnost předat při prodeji seznámit nejen s energetickou náročností, ale i se skutečným provedením, stavem domu a technickou dokumentaci. A to jen pouhou prohlídkou nezajistíte. Nový majitel pak při zjištění závady o které nebyl informován může do 5 let požadovat kompenzaci, nebo dokonce odstoupit od smlouvy. Pokud ale technickou inspekci zájemci předáte, mohou všichni klidně spát. Kupující ví jaký je stav a prodávajícímu nehrozí nad hlavou 5 letý bubák, že bude muset vrátit peníze z prodeje (které pravděpodobně už utratil).

2. Stanovení správné ceny

Pokud nechcete svůj dům prodávat roky, je nutné stanovit správnou cenu s ohledem na veškeré okolnosti. Tedy i stav domu. pokud jste připraveni před prodejem nezaskočí Vás případné námitky poptávajících na prohlídce. S případnými problémy už počítáte a jsou zohledněny v ceně - tedy není třeba dávat slevu.

3. Znáte řešení

Pokud víte jaké jsou případné problémy, pravděpodobně i víte (nebo si zjistíte) jak je řešit. A opět jste připraveni na případnou argumentaci. Většina firem, které inspekce dělají, vám může případně vyčíslit budoucí opravy.

Doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. Mám za to že u prodeje domu by to měl být standard a proto jsem to osobně zahrnul i do svých služeb. protože kdo je připraven není překvapen. Níže jsem dal i výňatek ze zákona.  

Ladislav Jandáček

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu35).

(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.